electrical length nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical length nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical length giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical length.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical length

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    độ dài điện