electrical cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical cell

    * kỹ thuật

    vật lý:

    pin (điện)