electrical input nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical input nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical input giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical input.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical input

    * kỹ thuật

    đầu vào công suất

    đầu vào điện

    đầu vào dòng điện