electrical plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical plant

    * kỹ thuật

    nhà máy điện

    trạm điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet