electrical model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical model

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    mô hình điện