economic wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường kinh tế