economic action nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic action nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic action giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic action.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic action

    * kinh tế

    hành vi kinh tế