economic speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic speed

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tốc độ kinh tế

    vận tốc tiết kiệm