economic union nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic union nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic union giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic union.

Từ điển Anh Việt

  • Economic union

    (Econ) Cộng đồng kinh tế.

    + Xem ECONOMIC COMMUNITY