economic brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic brick

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gạch kinh tế