economic design nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic design nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic design giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic design.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic design

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tính toán thiết kế