economically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economically.

Từ điển Anh Việt

 • economically

  * phó từ

  về phương diện kinh tế, về mặt kinh tế

 • economically

  về mặt kinh tế, một cách kinh tế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • economically

  with respect to economic science

  economically this proposal makes no sense

  in an economical manner

  with respect to the economic system

  economically the country is worse off