economically feasible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economically feasible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economically feasible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economically feasible.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economically feasible

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    có thể thực hiện