economical law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economical law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economical law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economical law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economical law

    * kỹ thuật

    luật kinh tế