economical life nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economical life nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economical life giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economical life.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economical life

    * kỹ thuật

    tuổi thọ kinh tế