economic power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic power

    * kinh tế

    sức mạnh kinh tế