economic base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic base.

Từ điển Anh Việt

  • Economic base

    (Econ) Cơ sở kinh tế.

    + Những hoạt đông kinh tế mà sự tăng trưởng và phát triển của chúng được coi là có vai trò quyết địng đối với tăng trưởng kinh tế của một vùng hay của một thị trấn.