economic animal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic animal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic animal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic animal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic animal

    * kinh tế

    động vật kinh tế