economic unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic unit

    * kinh tế

    đơn vị kinh tế