economic theory of bureaucracy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic theory of bureaucracy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic theory of bureaucracy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic theory of bureaucracy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic theory of bureaucracy

    * kinh tế

    thuyết kinh tế về tính quan liêu bàn giấy