economic development institute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic development institute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic development institute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic development institute.

Từ điển Anh Việt

  • Economic development Institute

    (Econ) Viện Phát triển kinh tế.

    + Xem INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT