economic development committee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic development committee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic development committee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic development committee.

Từ điển Anh Việt

  • Economic development Committee

    (Econ) Uỷ ban Phát triển kinh tế.

    + Xem NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT COUNCIL.