economic commission for latin american nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic commission for latin american nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic commission for latin american giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic commission for latin american.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic commission for latin american

    * kinh tế

    ủy hội kinh tế Mỹ La Tinh