economic commission for europe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic commission for europe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic commission for europe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic commission for europe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • economic commission for europe

    the commission of the Economic and Social Council of the United Nations that is concerned with economic development in Europe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).