economic commission for africa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic commission for africa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic commission for africa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic commission for africa.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic commission for africa

    * kinh tế

    ủy hội Kinh tế Châu Phi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • economic commission for africa

    the commission of the Economic and Social Council of the United Nations that is concerned with economic development of African nations