economic and social development program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic and social development program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic and social development program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic and social development program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic and social development program

    * kinh tế

    kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội