economic and social council (un) (ecosocun) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic and social council (un) (ecosocun) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic and social council (un) (ecosocun) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic and social council (un) (ecosocun).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic and social council (un) (ecosocun)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hội đồng Kinh tế và Xã hội (Liên Hiệp quốc)