draw knife nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

draw knife nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm draw knife giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của draw knife.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • draw knife

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dao vẽ