data module nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data module nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data module giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data module.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • data module

    * kỹ thuật

    môđun dữ liệu