cr or cr nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cr or cr nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cr or cr giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cr or cr.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cr or cr

    * kỹ thuật

    tỷ số nén