crow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crow.

Từ điển Anh Việt

 • crow

  /krou/

  * danh từ

  con quạ

  cái xà beng, cái nạy nắp thùng, cái đòn bẫy ((cũng) crow bar)

  as the vrow flies

  theo đường chim bay, thẳng tắp

  to eat crow

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chịu nhục

  to have a crow to pick (plack) with somebody

  có chuyện lôi thôi với ai, có chuyện cãi cọ với ai; có chuyện bắt bẻ ai

  * danh từ

  tiếng gà gáy

  tiếng trẻ con bi bô

  * nội động từ crew, crowed

  gáy (gà)

  nói bi bô (trẻ con)

  reo mừng (khi chiến thắng)

  to crow over

  chiến thắng (quân thù...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crow

  * kỹ thuật

  cái kìm

  móc hàng

  vòng kẹp

  xà beng

  cơ khí & công trình:

  gậy sắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crow

  black birds having a raucous call

  the cry of a cock (or an imitation of it)

  a member of the Siouan people formerly living in eastern Montana

  a Siouan language spoken by the Crow

  express pleasure verbally

  She crowed with joy

  utter shrill sounds

  The cocks crowed all morning

  Similar:

  corvus: a small quadrilateral constellation in the southern hemisphere near Virgo

  brag: an instance of boastful talk

  his brag is worse than his fight

  whenever he won we were exposed to his gasconade

  Synonyms: bragging, crowing, vaporing, line-shooting, gasconade

  gloat: dwell on with satisfaction

  Synonyms: triumph