crow-bill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crow-bill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crow-bill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crow-bill.

Từ điển Anh Việt

  • crow-bill

    /'kroubil/

    * danh từ

    (y học) cái gắp đạn (ở vết thương)