crecy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crecy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crecy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crecy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • crecy

    the first decisive battle of the Hundred Years' War; in 1346 the English under Edward III defeated the French under Philip of Valois

    Synonyms: battle of Crecy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).