creep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creep.

Từ điển Anh Việt

 • creep

  /kri:p/

  * danh từ

  (số nhiều) sự ghê rợn, sự rùng mình, sự sởn gáy, sự khiếp đảm, sự hãi hùng

  to give somebody the creeps: làm ai sởn gáy lên

  sự bó, sự trườn

  lỗ hốc (trong hàng rào...)

  (địa lý,địa chất) sự lở (đá...)

  (vật lý) sự dão

  thermal creep: sự dão vì nhiệt

  * nội động từ crept

  bò, trườn

  đi rón rén, lén, lẻn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to creep into the room: lẻn vào phòng

  old age creeps upon one unawares: tuổi già đén với người ta lúc nào không biết

  bò; leo (cây leo)

  có cảm giác râm ran như kiến bò, rùng mình sởn gai ốc

  to make someone's flesh creep: làm cho ai sởn gai ốc

  (nghĩa bóng) luồn cúi, luồn lọt

  to creep into someone's favour: luồn lọt để chiếm được lòng tin yêu của ai

 • creep

  (Tech) trượt, chạy ngang trên màn hình, rão (d)

 • creep

  (cơ học) rão; từ biến

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • creep

  * kỹ thuật

  biến dạng từ biến

  bò

  độ rão

  rão

  sự chảy nguội

  sự trượt

  sự trượt đất

  điện:

  chuyển động sên

  hiện tượng tự quay

  xây dựng:

  hiện tượng ray bò

  sự rão

  tính rão

  ô tô:

  sự trườn

  cơ khí & công trình:

  trườn

  giao thông & vận tải:

  xô ray

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • creep

  someone unpleasantly strange or eccentric

  Synonyms: weirdo, weirdie, weirdy, spook

  a slow longitudinal movement or deformation

  a pen that is fenced so that young animals can enter but adults cannot

  grow or spread, often in such a way as to cover (a surface)

  ivy crept over the walls of the university buildings

  Similar:

  crawl: a slow mode of locomotion on hands and knees or dragging the body

  a crawl was all that the injured man could manage

  the traffic moved at a creep

  Synonyms: crawling, creeping

  crawl: move slowly; in the case of people or animals with the body near the ground

  The crocodile was crawling along the riverbed

  sneak: to go stealthily or furtively

  ..stead of sneaking around spying on the neighbor's house

  Synonyms: mouse, pussyfoot

  fawn: show submission or fear

  Synonyms: crawl, cringe, cower, grovel