weirdie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weirdie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weirdie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weirdie.

Từ điển Anh Việt

  • weirdie

    * danh từ

    người lập dị; người cư xử (ăn mặc ) lập dị, không bình thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet