creep up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creep up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creep up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creep up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • creep up

    advance stealthily or unnoticed

    Age creeps up on you

    Synonyms: sneak up

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).