creep in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creep in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creep in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creep in.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • creep in

    Similar:

    sneak in: enter surreptitiously

    He sneaked in under cover of darkness

    In this essay, the author's personal feelings creep in

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).