creeping fern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creeping fern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creeping fern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creeping fern.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • creeping fern

    delicate fern of the eastern United States having a twining stem and palmately-lobed sterile fronds and forked fertile fronds

    Synonyms: Hartford fern, Lygodium palmatum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).