crane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane.

Từ điển Anh Việt

 • crane

  /krein/

  * danh từ

  (động vật học) con sếu

  (kỹ thuật) cần trục

  xiphông

  (ngành đường sắt) vòi lấy nước ((cũng) water crane)

  * ngoại động từ

  nâng (trục, bốc, cất) (hàng) bằng cần trục

  vươn, nghển

  to crane one's neck: nghển cổ

  * nội động từ

  vươn cổ, nghển cổ

  (crane at) chùn lại, chùn bước, dừng lại

  to crane at a hedge: chùn bước lại không dám nhảy qua hàng rào (ngựa)

  to crane at a difficulty: chùn bước trước khó khăn

 • crane

  (Tech) cần trục

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crane

  * kinh tế

  bốc

  cần trục

  cất lên (bằng cần trục)

  máy cất hàng

  nâng

  trục

  * kỹ thuật

  ống xiphông

  vòi nước

  xi phông

  toán & tin:

  cẩu trục

  xây dựng:

  máy cẩu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crane

  United States writer (1871-1900)

  Synonyms: Stephen Crane

  United States poet (1899-1932)

  Synonyms: Hart Crane, Harold Hart Crane

  lifts and moves heavy objects; lifting tackle is suspended from a pivoted boom that rotates around a vertical axis

  large long-necked wading bird of marshes and plains in many parts of the world

  stretch (the neck) so as to see better

  The women craned their necks to see the President drive by

  Synonyms: stretch out

  Similar:

  grus: a small constellation in the southern hemisphere near Phoenix