crane span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane span

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khoảng vượt của cần trục