crane ship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane ship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane ship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane ship.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane ship

    * kỹ thuật

    câu nổi