crane barge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane barge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane barge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane barge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane barge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xà lan cần trục