crane hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane hook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane hook

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    móc cần cẩu

    móc cầu trục