crane-fly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane-fly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane-fly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane-fly.

Từ điển Anh Việt

  • crane-fly

    * danh từ

    ruồi dài chân