crane bucket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane bucket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane bucket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane bucket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane bucket

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gàu máy trục