crane erection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane erection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane erection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane erection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane erection

    * kỹ thuật

    sự dựng cần trục