crane boom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane boom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane boom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane boom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane boom

    * kỹ thuật

    cần cẩu

    cần máy trục

    cần trục