crane trolley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane trolley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane trolley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane trolley.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane trolley

    * kỹ thuật

    xe tời

    xây dựng:

    xe rùa cẩu