crane truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane truss

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn (đỡ) cần trục