crane support nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane support nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane support giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane support.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane support

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    giá đỡ cần trục